හෙළවරුණ වැඩසටහන 1 | King Mahasammatha Manu - Siwhele Media Network,සිව්හෙළේ මාධ්‍ය ජාලය

එසැන පුවත්

ADS

Monday, July 2, 2018

හෙළවරුණ වැඩසටහන 1 | King Mahasammatha Manu


හෙළවරුණ පලමු වැඩසටහන . මහා සම්මත මනු රජ: ක්ෂ ගෝත්‍රිකයන් මූල් සමයේ බොහොවිට යැපුනේ දඩයමෙනි. පසුව ඔවුන් ගෙන් කොටසක් ගොවිතැනට යොමුවිය. ඔවුන් හැදින්වූයේ අසුර හෙවත් අස්වද්දන්නන් නමිනි.( දේව) නමින් හදුන්වන්නේද ඔවුන්වමය. නාග යනු වෙළද හා වාරි ශල්පයේ නිරතු පිරිසකි. මෙම ගෝත්‍ර ත්‍රිත්වයේම ගමිනි නම් ගම් ප්‍රධානීන් එක්කර ඔවුන්ගේ මහා සම්මතයෙන් පාලකයෙක් පත්කර ගත්තේය. ඔහු සූර්ය වංශික මහාසම්මත මනු නමින් හදුන්යි. මොහුගේ බිසව පෝරුමස්තකයේ දෑගිලි බැද අතපැන් වක්කර විවාහ කරදුන් මැණික්පාලී බිසවයි. ඔහුගේ යටතේ රට ආරක්ෂා කිරීමට සුදුසු ශක්තිමත් හමුදාවක් තැනීය එය රක්ෂස හමුදාව නමින් හදුන්වයි. එය ක්‍රමයෙන් දියුණු වී රක්ෂස ගෝත්‍රය බිහිවිය. මේ අනුව යක්ෂ, අසුර, රක්ෂස, නාග යන සිව්හෙළයේ පළමු රජ මනුවේ.

No comments:

Post a Comment

Aads