සමනළ උයන ළමා වැඩසටහන - Siwhele Media Network,සිව්හෙළේ මාධ්‍ය ජාලය

එසැන පුවත්

ADS

Monday, July 2, 2018

සමනළ උයන ළමා වැඩසටහනසමනළ උයන ළමා වැඩසටහන සෑම ඉරිදා දිනකම සවස 3 සිට 5 දක්වා පුරා පැය දෙකක් මුලුල්ලේ පුංචි සිගිත්තන් වෙනුවෙන්  සිව්හෙළේ රේඩියෝව මගින්  විකාශනය කරනු ඇත.

පු‍ංචි ඔයාලට දැනුම විනෝදය අරන්  අපි එනවව..සමනළ උයන හැඩ කරවන්න ඔන්න අපිත් එක්ක  අත්වැල් බැදගන්න ඔනේ...........

No comments:

Post a Comment