ඔබගේ නිර්මාණ අපට එවන්න - Siwhele Media Network,සිව්හෙළේ මාධ්‍ය ජාලය

එසැන පුවත්

Saturday, July 14, 2018

ඔබගේ නිර්මාණ අපට එවන්න

ඔබගේ හැකියාවට අපෙන් ඉඩක්

ඔබගේ ඕනෑම  නිර්මණයක් අපවෙත එවන්න.. සිව්හෙළේ රේඩියෝව අප සූදානම් ඔබේ නිර්මාණ ලොව පුරා රැගෙන යන්න.


1 : ඔබේ කවි නිර්මාණ
2: ඔබේ ගීත නිර්මාණ
3: ඔබ ප්‍රදේශයේ පැවත් වූ ධර්ම දේශනා
4: ඔබ ප්‍රදේශයේ  විශේෂ පුවත් 

ආදී ඕනෑම  දෙයක හඬ පට අපට එවීමේ පහසු කම දැන් ඔබ වෙනුවෙන් සිව්හෙළේ මාධ්‍ය ජාලය සකසා ඇති වග සතුටින් දැනුම් දෙන්නෙමු..

ඔබගේ නිර්මාණ අපට එවීම සඳහා මෙතන ඔබන්න
නියමයන් හා කොන්දේසි දැන් ගැනීම සඳහා මෙතන ඔබන්න

වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා  0777 127519 අංකයෙන් විමසන්න.

පැමිණ විස්තර ලබා ගැනීමට හා තැපැල් මාර්ගයෙන් සිව්හෙළේ රේඩියෝව අපට නිර්මාණ එවීමට පහත ලිපිනය භාවිතා කරන්න.

සිව්හෙළේ මධ්‍ය ජාලය
නො/236/බී/1
කනන්විල පාර
උතුරු උඩුව
කුඩා උඩුව
12426No comments:

Post a Comment

ADS